ΝΕΑ - ΑΚΑΝΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας – Δεκέμβριος 2022

Δημοσίευση Τιμών Ενέργειας - Δεκέμβριος 2022

Δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) όπως ισχύει, σχετικά με την θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, αναστέλλεται για την χρονική περίοδο 01.08.2022-01.07.2023 η εφαρμογή ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας η οποία
συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την 20η ημέρα του μήνα (Μ-1) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας για τα οποία ισχύει η αναστολή εφαρμογής ρήτρας αναπροσαρμογής.

Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής (08.2022), η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως τις 31.07.2022. Η αποτύπωση των παγίων χρεώσεων, των χρεώσεων προμήθειας, των κρατικών επιδοτήσεων του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης καθώς και των τελικά διαμορφούμενων τιμών χρεώσεων προμήθειας αποτελεί υιοθέτηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ΡΑΕ σχετικά με την τιμολόγηση των προγραμμάτων προμήθειας που καταρτίστηκαν στη βάση του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-96169/06.08.2022 επιστολή της Αρχής.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ